SM 1 t    SM 2 t    SM 3 t    SM 4 t

 V červnu 2018 jsme natočili svoje další album s názvem STABAT MATER se stejnojmennou skladbou Františka Ignáce Tůmy, jeho Žalmy a s několika skladbami acapella.

Náklad 300 ks je již rozebrán, nabízíme vám je k poslechu online pod odkazem „Foto video audio

 SKLADBY NA CD:


1 - STABAT MATER
2 - O quam tristis
3 - Quis est homo
4 - Pro peccatis
5 - Vidit suum
6 - Eia Mater
7 - Sancta Mater
8 - Fac me tecum
9 - Virgo virginum
10 - Christe, cum sit
11 - Quando corpus
                  

ŽALMY
12 - Ecce nunc
13 - Cum invocarem
14 - In te Domine speravi
15 - Canticum Simeonis

a capella...
16 - Gloria Patri (G. P. da Palestrina)
17 - Duo seraphim (Jakobus Gallus)
18 - Sei getreu bis in den Tod (Johann Christoph Bach)
19 - Ubi caritas et amor (Maurice Duruflé)
20 - Ave Generosa (Ola Gjeilo)

PŘEKLADY TEXTŮ::

František Ignác Tůma

STABAT MATER

1 - Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius. Cuius animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius.
Stála Matka bolestiplná a plačící vedle kříže, na němž pněl její Syn. Její lkající, zkormoucenou a bolestnou duši proťal meč.

2 - O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigeniti. Quae moerebat et dolebat pia Mater, cum videbat Nati poenas inclyti.
Ó jak smutná a sklíčená byla ona požehnaná Matka Jednorozeného. Jak truchlila a jaký měla zármutek ta dobrá Matka, když viděla bolesti svého milovaného Syna.

3 - Quis est homo, qui non fleret Christi Matrem si videret in tanto supplicio? Quis non posset contristari Piam Matrem contemplari dolentem cum Filio?
Je člověk, který by neplakal, kdyby viděl Kristovu Matku v takovém ponížení? Kdo by se neslitoval, kdyby uzřel zbožnou Matku trpící se Synem?

4 - Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis et flagellis subditum.
Pro hříchy svého lidu vidí Ježíše v mukách a podrobeného bičování.

5 - Vidit suum dulcem Natum morientem, desolatum dum emissit spiritum.
Viděla své sladké Dítě, umírajícího a opuštěného, dokud nevypustil duši.

6 - Eia Mater, fons amoris me sentire vim doloris fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum in amando Christum Deum ut sibi complaceam.
Matko, prameni lásky, dej mi pocítit sílu bolesti, kéž s tebou truchlím. Učiň, ať mé srdce plane láskou ke Kristu Bohu, abych se mu zalíbil.

7 - Sancta Mater, istud agas Crucifixi fige plagas cordi meo valide. Tui Nati vulnerati tam dignati pro me pati poenas mecum divide.
Ty sama, svatá Matko, učiň, aby rány Ukřižovaného byly vtištěny do mého srdce. O bolesti svého raněného Syna, který tolik pro mne ráčil trpět, se se mnou poděl.

8 - Fac me vere tecum flere Crucifixum condolere donec ego vixero. Iuxta crucem tecum stare te libenter sociare in planctu desidero.
Nech mne s tebou plakat, litovat Ukřižovaného, dokud budu žít. Přeji si stát s tebou vedle kříže a připojit se chutě k tobě v pláči.

9 - Virgo virginum praeclara mihi iam non sis amara fac me tecum plangere. Fac, ut portem Christi mortem passionis fac consortem et plagas recolere. Fac me plagis vulnerati Cruce hac inebriari ob amorem Filii. Flammis orci ne succendar, perte Virgo fac defendar in die iudicii.
Přejasná Panno panen, nestaň se mi hořkou, nech mne s tebou naříkat. Učiň, abych nesl Kristovu smrt, měl účast na jeho utrpení a uvažoval o jeho ranách. Zraň mne jeho ranami, opoj mne křížem tímto kvůli Synově lásce. Zapálený a zanícený, tebou kéž jsem, Panno, chráněn v den soudu.

10 - Christe, cum sit hinc exire fac per Matrem me venire ad palmam victoriae.
Kriste, až budu umírat, nech mne skrze Matku dojít palmy vítězství.

11 - Quando corpus morietur fac, ut animae donetur Paradisi gloria. Amen.
Když tělo zemře, učiň, aby byla duši dána sláva ráje. Amen.

 

ŽALMY

12 - Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini: qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri. In noctibus extollite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum. Benedicat te Dominus ex Sion, qui fecit cælum et terram.
Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.

13 - Cum invocarem exaudivit me Deus justitiæ meæ, in tribulatione dilatasti mihi. Miserere mei, et exaudi orationem meam. Filii hominum, usquequo gravi corde? Ut quid diligitis vanitatem, et quæritis mendacium? Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum; Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum. Irascimini, et nolite peccare; quæ dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini. Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino. Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona? Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine: dedisti lætitiam in corde meo. A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt. In pace in idipsum dormiam, et requiescam; quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu! „Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu.“ Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

14 - In te Domine speravi non confundar in aeternum in iustitia tua libera me. Inclina ad me aurem tuam adcelera ut eruas me. Esto mihi in Deum protectorem et in domum refugii ut salvum me facias. Quoniam fortitudo mea et refugium meum es tu et propter nomen tuum deduces me et enutries me Educes me de laqueo hoc quem absconderunt mihi Quoniam tu es protector meus In manus tuas commendo spiritum meum redemisti me Domine Deus veritatis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky, vysvoboď mě, jsi spravedlivý! Popřej mi sluchu, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, neboť ty jsi mé útočiště. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

15 - Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante facium omnium populorum Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Nyní, Pane, můžeš propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči viděly tvou spásu, kterou jsi připravil přede všemi národy: Světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého izraelského lidu. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.


A CAPELLA...

16 - Gloria Patri - Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594)

Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto. Amen.
Sláva Otci, Synu i Duchu svatému. Amen.

 

17 - Duo seraphim - Jakobus Gallus (1550 - 1591)

Duo Seraphim, clamabant alter ad alterum: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Plena est omnis terra gloria eius.
Dva serafové volali jeden na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy“.

 

18 - Sei getreu bis in den Tod - Johann Christoph Bach (1642 - 1703)

Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Halte fest und sei getreu, Wenn dich Welt und Satan schrekken, laß dir keine Furcht erwekken, nenne deinen Jesum frei. Halte fest und sei getreu!
Buď věrný až do smrti! Já ti za to nasadím korunu života. Vytrvej a buď věrný! Když tě svět a satan děsí, nenech strach, aby se v tobě probudil, říkej jméno Ježíšovo svobodně. Buď věrný až do smrti!

 

19 - Ubi caritas et amor - Maurice Duruflé (1902 - 1986), text: hymnus z liturgie Zeleného čtvrtku

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. Exsultemus, et in ipso jucundemur. Timeamus, et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen.
Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Spojila nás všechny v jedno láska Krista Pána, jásejme a hledejme jen v něm svou radost. Boha živého se bojme, milujme ho. Upřímně se navzájem vždy mějme rádi. Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Amen.

 

20 - Ave Generosa - Ola Gjeilo (*1978), text: Hildegard von Bingen (1098 - 1179)

Ave, generosa, gloriosa et intacta puella. Tu pupilla castitatis, tu materia sanctitatis, que Deo placuit.
Zdráva buď, vznešená, slavná Panno: Ty sis dokonale osvojila čistotu a zcela ses otevřela svatosti, v Tobě má Bůh zalíbení.

YT logo
   FB logo
 
  
VSTUP PRO MUZIKANTY

... zvali jsme vás

CD SOUBORU

STABAT MATER a další skladby

Všechna naše CD najdete v části FOTO-VIDEO-AUDIO (MEGA archív)

Go to Top